Barn till ensamma mammor

Barn till ensamma mammor

BARN TILL ENSAMMA MAMMOR - STÄRKER UTSATTA BARNS SJÄLVKÄNSLA GENOM UPPLEVELSER

UTSATTHET LEDER TILL UTANFÖRSKAP

Många barn hamnar tidigt i socioekonomiskt utanförskap, vilket kan leda till att de får en sämre utbildning och fysisk eller psykisk ohälsa. Barnen lever i ett utanförskap med brist på positiva förebilder, dålig hemmamiljö, dålig ekonomi och därmed få möjligheter. Konsekvensen blir enorma samhällskostnader.

ATT BLI EN NATURLIG DELTAGARE I SAMHÄLLET

Barn till Ensamma Mammor arbetar för att stödja barn som lever med sin ensamstående mamma under ekonomisk eller annan utsatthet. Den utveckling de vill driva hos barnen är att de får ökad självsäkerhet, självkänsla, kunskapstörst och nyfikenhet. Att det känner glädje och stolthet, stärker sina sociala relationer och att de börjar se sig själva som naturliga deltagare i olika sammanhang och i samhället.

UTVECKLING GENOM LEK

Barn till Ensamma Mammor erbjuder aktiviteter och stöd för ensamstående mammor och barn utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Barn till Ensamma Mammor ser som sin uppgift att göra vardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull för de familjer som deltar. Det sker genom lekfulla aktiviteter för barnen med allt från pyssel till konserter medan mammorna t ex får en inspirerande föreläsning. Målet med aktiviteterna är att ge barnen roliga och kompetenshöjande upplevelser. Genom att fokusera på barnens möjlighet till lek i stället för mammornas utsatta situation, är det lättare att locka såväl mammor som barn att delta i aktiviteterna. Träffarna ger också medlemmarna möjlighet att träffa varandra och få en stunds avlastning och inspiration.